122/2004 Sb.Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

122

 

ZÁKON
ze dne 20. února 2004
o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VÁLEČNÉ HROBY

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon stanoví práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium, včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem je rovněž evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí, anebo jiný objekt, který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

 

        (2)  Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÁLEČNÉ HROBY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Péče o válečné hroby
§ 4 - Výkon státní správy
§ 5 - Přestupky a správní delikty
§ 6  
§ 7 - Společná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pohřebnictví
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 9  
Zavřít
MENU