121/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. února 2004 Nabývá účinnosti: 18. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

121

ZÁKON
ze dne 20. února 2004,
kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. I)


zrušena zákonem č. 375/2011 Sb. (účinnost: 1. dubna 2012)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních

 

Čl. II)


zrušena zákonem č. 375/2011 Sb. (účinnost: 1. dubna 2012)

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o vysokých školách

 

Čl. IV


        Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 46 odst.  4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)  

v oblasti zubního lékařství "zubní lékař" (ve zkratce MDDr. uváděné před jménem),".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU