115/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

Částka: 037 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. března 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 179/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 113/2009 Sb. s účinností od 30. června 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

115

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. února 2004,
kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu
se škrobem

        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje některé postupy Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen "Fond") při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem vyrobeným v České republice. Fond

 

       a) přiděluje výrobcům bramborového škrobu individuální produkční kvóty bramborového škrobu1) (dále jen "subkvóta"),
       b) poskytuje dotace výrobcům bramborového škrobu (dále jen "prémie pro výrobce"),
       c) poskytuje dotace při výrobě schválených výrobků ze škrobu (dále jen "výrobní náhrada"),
       d) poskytuje subvence při vývozu škrobu (dále jen "vývozní náhrada"),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PRODUKČNÍ KVÓTY BRAMBOROVÉHO ŠKROBU
§ 3 - Národní produkční kvóta
§ 4 - Rezerva
§ 5 - Žádost o subkvótu
§ 6  
§ 7 - Stanovení subkvóty
§ 8 - Změna subkvóty
ČÁST TŘETÍ - PRÉMIE PRO VÝROBCE
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - VÝROBNÍ NÁHRADA
§ 10 - Poskytování výrobní náhrady
§ 11 - Žádost o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady
§ 12 - Výplata výrobní náhrady
ČÁST PÁTÁ - VÝVOZNÍ NÁHRADA
§ 13 - Podmínky, rozsah a poskytování vývozní náhrady
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 14 - Poskytování informací Fondu
ČÁST SEDMÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 15  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Příloha č. 1 - Žádost o stanovení subkvóty bramborového škrobu (vzor)
Příloha č. 2 - Žádost o prémii pro výrobce bramborového škrobu (vzor)
Příloha č. 3 - Žádost o registarci v seznamu schválených výrobců (vzor)
Příloha č. 4 - Žádost o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady (vzor)
Příloha č. 5 - Prohlášení dodavatele základního výrobku (vzor)
Příloha č. 6 - Prohlášení výrobního podniku podle článku 10 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (vzor)
Příloha č. 7 - Informace o dodávce základního výrobku před jejím uskutečněním (vzor)
Příloha č. 8 - Informace o dodávce základního výrobku po jejím usketečněním (vzor)
Příloha č. 9 - Informace o zpracování základního výrobku (vzor)
Příloha č. 10 - Informace o výrobě bramborového škrobu (dále jen "škrob"), zásobě škrobu, nákupu škrobu, uvádění škrobu na trh EU a vývozu škrobu za příslušný kalendářní měsíc v hospodářském roce .../... (vzor)
Příloha č. 11 - Informace o výrobě pšeničného škrobu (dále jen "škrob"), zásobě škrobu, nákupu škrobu, uvádění škrobu na trh EU a vývozu škrobu za příslušný kalendářní měsíc v hospodářském roce ..../.... (vzor)
Zavřít
MENU