100/2004 Sb.Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 444/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

100

ZÁKON
ze dne 10. února 2004
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých
zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

MEZINÁRODNÍ OBCHOD S OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN A DALŠÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮ


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití, s cílem jejich zachování regulováním obchodu s nimi v souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1) (dále jen "Úmluva") a právem Evropských společenství, které upravuje dovoz a vývoz volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, dovoz výrobků z kytovců, dovoz výrobků z tuleňů, používání nášlapných pastí, dovoz kožešin a dalšího zboží vyrobeného z kožešin (dále jen "právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů").2) Dále stanoví podmínky pro obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dále vymezených a stanoví některá další opatření sloužící k zajištění ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - MEZINÁRODNÍ OBCHOD S OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN A DALŠÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K DOVOZU, VÝVOZU, ZPĚTNÉMU VÝVOZU A PŘEMISŤOVÁNÍ EXEMPLÁŘŮ
§ 3 - Obecné podmínky
§ 4 - Dovoz
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Vývoz a zpětný vývoz
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Ostatní případy dovozu, vývozu a zpětného vývozu
§ 14 - Přemisťování živých exemplářů živočišného druhu v rámci členských států Evropských společenství
§ 15  
HLAVA III - REGISTRACE OBCHODNÍKŮ A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ A ODCHYLKY PRO NĚKTERÉ PŘÍPADY VÝVOZU
§ 16 - Registrace obchodníků a vědeckých institucí
§ 17 - Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení
HLAVA IV - OBCHOD S NĚKTERÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI DRUHY A VÝROBKY Z TULEŇŮ A REGULACE LOVU NĚKTERÝCH DRUHŮ MOŘSKÝCH ŽIVOČICHŮ
§ 18 - Obchod se zvláště chráněnými druhy
§ 19 - Obchod s výrobky z tuleňů
§ 20 - Regulace lovu některých druhů mořských živočichů
HLAVA V - NÁLEŽITOSTI POVOLENÍ NEBO POTVRZENÍ PRO DOVOZ, VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ NEBO PŘEMÍSTĚNÍ EXEMPLÁŘE A NAKLÁDÁNÍ S NÍM
§ 21  
§ 22  
HLAVA VI - REGISTRACE NĚKTERÝCH EXEMPLÁŘŮ, UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK ZE ZÁKAZU OBCHODNÍ ČINNOSTI A PROKAZOVÁNÍ PŮVODU
§ 23 - Registrace některých exemplářů a udělování výjimek ze zákazu obchodních činností s exempláři
§ 24 - Prokázání původu
HLAVA VII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 25  
HLAVA VIII - NĚKTERÁ OPATŘENÍ K REGULACI OBCHODU S OHROŽENÝMI DRUHY
§ 26 - Spolupráce příslušných správních orgánů na hranicích Evropských společenství
§ 27 - Vědecký orgán
§ 28  
§ 29  
HLAVA IX - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, SANKCE ZA JEHO PORUŠENÍ, ZADRŽOVÁNÍ A ZABAVOVÁNÍ
§ 30 - Kontrola
§ 31 - Přestupky
§ 32 - Správní delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti
§ 33  
§ 34 - Zadržení a zabavení exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin
HLAVA X - EVIDENCE, ZPRÁVY A INFORMACE
§ 35  
HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
§ 43  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
§ 44  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 45  
Zavřít
MENU