99/2004 Sb.Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

99

 

ZÁKON
ze dne 10. února 2004
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮHLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)   chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí,

b)   rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a jejich ochranu,

c)    výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,

d)   evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,

e)   ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže,

f)    výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a správní tresty za neplnění nebo porušení stanovených povinností,

g)   podíl státu na úhradě nákladů na opatření přijatých ve veřejném zájmu,

h)   ochranu mořských rybolovných zdrojů.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÝ REVÍR, CHRÁNĚNÁ RYBÍ OBLAST A VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA
§ 3 - Rybníkářství
§ 4 - Rybářský revír
§ 5 - Chráněná rybí oblast
§ 6 - Výkon rybářského práva
§ 7 - Výkon rybářského práva v hraničních vodách
§ 8 - Řízení o povolení výkonu rybářského práva
§ 9  
§ 10 - Odnětí a zánik výkonu rybářského práva
§ 11 - Hospodaření v rybářském revíru
§ 12 - Ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva
HLAVA III - LOV
§ 13  
HLAVA IV - RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
§ 14  
§ 15 - Zánik ustanovení rybářské stráže
§ 16 - Oprávnění rybářské stráže
§ 17  
§ 18  
HLAVA V - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ
§ 19  
§ 20 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 21 - Kraj v přenesené působnosti
§ 22 - Ministerstvo
§ 23 - Ministerstvo životního prostředí
§ 24 - Ministerstvo obrany
§ 25 - Služební stejnokroj
HLAVA VI - OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
HLAVA VII - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 30 - Přestupky
§ 31 - Správní delikty
HLAVA VIII - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 32 - Zmocňovací ustanovení
§ 33 - Vztah ke správnímu řádu
§ 34 - Přechodná ustanovení
§ 35 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 36  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
§ 37  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
§ 38  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 39  
Zavřít
MENU