95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 2. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 277/2019 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

95

 

ZÁKON

ze dne 29. ledna 2004
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice,

b)   celoživotní vzdělávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

c)    uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

1.    osob, které získaly způsobilost v jiném člens kém státě n ež v České republice ( část sedmá ),

2.    osob uvedených v části osmé a

d)   volné poskytování služeb hostující osoby (část sedmá).

 

        (2)  Tento zákon se vztahuje na uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, který hodlá vykonávat povolání na území České republiky jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec anebo jako osoba usazená nebo hostující.

 

        (3)  Na vzdělávání zdravotnických pracovníků podle tohoto zákona se nevztahuje zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání1a).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - LÉKAŘ
§ 4 - Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře
§ 5 - Specializovaná způsobilost lékaře
§ 6 - Přerušení výkonu povolání lékaře
ČÁST TŘETÍ - ZUBNÍ LÉKAŘ
§ 7 - Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře
§ 8 - Specializovaná způsobilost zubního lékaře
§ 9 - Přerušení výkonu povolání zubního lékaře
ČÁST ČTVRTÁ - FARMACEUT
§ 10 - Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta
§ 11 - Specializovaná způsobilost farmaceuta
§ 12 - Přerušení výkonu povolání farmaceuta
ČÁST PÁTÁ - AKREDITACE
§ 13 - Akreditace a akreditované zařízení
§ 14 - Akreditační řízení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Povinnosti akreditovaných zařízení
ČÁST ŠESTÁ - SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 19 - Specializační vzdělávání
§ 20 - Průběh specializačního vzdělávání
§ 21 - Atestační zkouška
§ 22 - Celoživotní vzdělávání
§ 23 - Průkaz odbornosti
ČÁST SEDMÁ - ZPŮSOBILOST K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY ČLENSKÝCH STÁTŮ, KTEŘÍ ZÍSKALI ZPŮSOBILOST K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA V JINÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE
§ 24 - Základní ustanovení
§ 25 - Uznávací orgán a jeho působnost
§ 26 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Ověření znalosti českého jazyka
§ 32 - Použití právních předpisů České republiky
§ 33  
ČÁST OSMÁ - ZPŮSOBILOST K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY JINÝCH NEŽ ČLENSKÝCH STÁTŮ A PRO ABSOLVENTY AKREDITOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V ČESKÉ REPUBLICE V JINÉM JAZYCE NEŽ ČESKÉM
§ 34 - Postup a podmínky při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
§ 35  
§ 36  
ČÁST DEVÁTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 37  
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Společná ustanovení
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 45  
Zavřít
MENU