85/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

85

 

ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství

 

Čl. I

 

        Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. a zákona č. 128/2003 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 se odstavce 2 až 4 zrušují, zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

        2.  V § 2b odst. 1 se slovo "Fond" nahrazuje slovy "Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond")" a slova "s výjimkou opatření podle zvláštního právního předpisu,4g) které provádí ministerstvo", včetně poznámky pod čarou č. 4g) se zrušují.

 

        3.  V § 2c odst.  4 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Fond".

 

        4.  V § 2c se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

 

        "(5)  Vláda nařízením upraví podmínky k provádění programů strukturální podpory podle odstavců 1 a 2, jestliže tuto úpravu vyžadují příslušné právní předpisy Evropských společenství.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zemědělství
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU