40/2004 Sb.Zákon o veřejných zakázkách

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 137/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 413/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs90/2005 Sb. (nepřímo)

40

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003
o veřejných zakázkách

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY, PŮSOBNOST ZÁKONA
A ZÁKLADNÍ POJMY

§ 1

 

        Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)

 

a)   okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona,

b)   postup při zadávání veřejných zakázek,

c)    druhy zadávacích řízení,

d)   postup při udělování koncesí,

e)   veřejnou soutěž o návrh,

f)     dohled nad zadáváním veřejných zakázek.

 

§ 2

 

        (1)  Podle tohoto zákona postupují tito zadavatelé veřejných zakázek:

 

a)   veřejný zadavatel, kterým je

 

1.    Česká republika,2)

2.    státní příspěvková organizace,3)

3.   územní samosprávný celek a v případě hlavního města Prahy4) a statutárních měst též městský obvod nebo městská část, a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace,

4.   Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí a jiná právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY, PŮSOBNOST ZÁKONA A ZÁKLADNÍ POJMY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Veřejná zakázka
§ 7 - Veřejná zakázka na dodávky
§ 8 - Veřejná zakázka na služby
§ 9 - Veřejná zakázka na stavební práce
§ 10 - Zadávací řízení a způsoby zadávání
§ 11 - Dodavatel
§ 12 - Zájemce
§ 13 - Uchazeč
§ 14 - Nadlimitní veřejná zakázka
§ 15 - Podlimitní veřejná zakázka
§ 16 - Rámcová smlouva
§ 17 - Některé další pojmy
HLAVA II - ZPŮSOBY URČENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ CENY PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
§ 18 - Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky
§ 19 - Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na dodávky
§ 20 - Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na služby
§ 21 - Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce
§ 22 - Zvláštní způsoby určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby
§ 23 - Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky u rámcových smluv
HLAVA III - POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 24 - Zadávání částí veřejných zakázek
ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ A KVALIFIKACE DODAVATELŮ
HLAVA I - PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 25 - Zadávací řízení a jeho druhy
§ 26 - Jednací řízení s uveřejněním
§ 27 - Jednací řízení bez uveřejnění
§ 28 - Jednací řízení bez uveřejnění u zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a u zadavatele podlimitní veřejné zakázky
HLAVA II - PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ
§ 29  
HLAVA III - KVALIFIKACE DODAVATELŮ
§ 30  
§ 31 - Základní kvalifikační kritéria
§ 32 - Prokazování finanční a ekonomické způsobilosti
§ 33 - Prokazování technické způsobilosti
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Poskytování informací o kvalifikaci zájemce a uchazeče
§ 37 - Prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí
§ 38  
§ 39 - Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace
§ 40 - Výběr zájemců při omezení jejich počtu
ČÁST TŘETÍ - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I - ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 41 - Způsob zahájení zadávacího řízení
§ 42 - Oznámení otevřeného řízení
§ 43 - Oznámení užšího řízení
§ 44 - Oznámení jednacího řízení s uveřejněním
§ 45 - Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
§ 46 - Výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním
§ 47 - Jistota
HLAVA II - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ SPECIFIKACE
§ 48 - Zadávací dokumentace
§ 49 - Technické specifikace
§ 50 - Zadávací dokumentace stavby
§ 51 - Poskytování zadávací dokumentace
§ 52 - Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění
HLAVA III - NABÍDKY
§ 53 - Podání nabídky
§ 54 - Lhůta pro podání nabídky
§ 55 - Kritéria pro zadání veřejné zakázky
§ 56 - Varianty nabídky
HLAVA IV - HODNOTÍCÍ KOMISE
§ 57 - Složení hodnotící komise
§ 58 - Jednání hodnotící komise
HLAVA V - POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
§ 59 - Otevírání obálek s nabídkami
§ 60 - Protokol o otevírání obálek
§ 61 - Posuzování nabídek
§ 62 - Hodnocení nabídek
§ 63 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
§ 64 - Posuzování a hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním
HLAVA VI - UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 65 - Přidělení veřejné zakázky
§ 66 - Uzavření smlouvy
§ 67 - Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
§ 68 - Zrušení zadávacího řízení
§ 69 - Písemná zpráva zadavatele
§ 70 - Vrácení ukázek a vzorků
§ 71 - Uchovávání dokumentace o zadání veřejné zakázky
ČÁST ČTVRTÁ - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
ČÁST PÁTÁ - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
§ 76 - Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
§ 77 - Údaje v seznamu
§ 78 - Zápis do seznamu
§ 79 - Změna zápisu
§ 80 - Výpis ze seznamu
§ 81 - Vyškrtnutí ze seznamu
§ 82  
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - INFORMAČNÍ SYSTÉM O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A UVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
§ 83 - Informační systém o zadávání veřejných zakázek
§ 84 - Uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách
§ 85 - Informační list veřejné zakázky
§ 86  
HLAVA II - ZVÝHODNĚNÍ NĚKTERÝCH UCHAZEČŮ NEBO ZÁJEMCŮ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
§ 87  
HLAVA III - NÁMITKY A JEJICH PŘEZKOUMÁNÍ ZADAVATELEM
§ 88  
HLAVA IV - NĚKTERÉ DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁKONA
§ 89 - Povinnost zadavatele nahradit škodu
§ 90 - Neplatnost úkonu zadavatele a právo na odstoupení od smlouvy
HLAVA V - PRÁVNÍ ÚKONY V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH
§ 91 - Forma právních úkonů v zadávacích řízeních
§ 92 - Doručování
§ 93 - Elektronické podání nabídky
ČÁST SEDMÁ - DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
HLAVA I - VÝKON DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 94  
HLAVA II - SMÍRČÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE
§ 95 - Smírčí řízení
§ 96 - Zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
§ 97 - Návrh
§ 98 - Kauce
§ 99 - Účastníci řízení
§ 100 - Předběžné opatření
HLAVA III - ROZHODNUTÍ ORGÁNU DOHLEDU
§ 101 - Rozhodnutí orgánu dohledu
HLAVA IV - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Pořádková opatření
§ 105 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝKONU DOHLEDU
§ 106 - Ochrana obchodního tajemství
§ 107 - Užití správního řádu
§ 108 - Uveřejňování pravomocného rozhodnutí orgánu dohledu
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 109  
§ 110 - Zmocňovací ustanovení
§ 111 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 112  
Zavřít
MENU