37/2004 Sb.Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

37

 

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
(zákon o pojistné smlouvě)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POJISTNÁ SMLOUVA


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


Díl 1
Základní ustanovení

 

§ 1

 

Předmět právní úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (dále jen "soukromé pojištění"), pokud zvláštní právní předpis tyto vztahy neupravuje jinak.1)

 

        (2)  Nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění upravena tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, řídí se občanským zákoníkem.

 

§ 2

 

Pojistná smlouva

 

        Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

 

§ 3

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POJISTNÁ SMLOUVA
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 1 - Předmět právní úpravy
§ 2 - Pojistná smlouva
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4  
§ 5 - Povinné pojištění
§ 6 - Některá ustanovení o uzavření pojistné smlouvy
§ 7 - Forma právních úkonů
§ 8 - Promlčení
§ 9 - Pojistka
§ 10 - Pojištění cizího pojistného rizika
§ 11 - Pojištění ve prospěch třetí osoby
§ 12 - Pojistné
§ 13  
§ 14 - Další práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Následky porušení povinností
§ 18 - Přerušení soukromého pojištění
Díl 2 - Zánik soukromého pojištění
§ 19 - Uplynutí doby
§ 20 - Nezaplacení pojistného
§ 21 - Dohoda
§ 22 - Výpověď
§ 23 - Odstoupení
§ 24  
§ 25 - Jiné důvody zániku soukromého pojištění
HLAVA II - ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ A OBNOSOVÉ POJIŠTĚNÍ
Díl 1 - Obecná ustanovení o škodovém pojištění
§ 26 - Základní ustanovení
§ 27 - Změna vlastnictví pojištěného majetku
§ 28 - Hranice pojistného plnění
§ 29  
§ 30 - Soupojištění
§ 31 - Vícenásobné pojištění
§ 32 - Zachraňovací náklady
§ 33 - Přechod práv na pojistitele
Díl 2 - Obecná ustanovení o obnosovém pojištění
§ 34 - Základní ustanovení
§ 35 - Právo na náhradu škody
§ 36 - Pojistná smlouva a právo na redukci, odkupné nebo obnovení soukromého pojištění
HLAVA III - SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VĚCI A JINÉHO MAJETKU
Díl 1 - Obecná ustanovení o soukromém pojištění věci a jiného majetku
§ 37 - Základní ustanovení
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Přepojištění
§ 41 - Podpojištění
Díl 2 - Pojištění právní ochrany
§ 42  
Díl 3 - Pojištění odpovědnosti za škodu
§ 43 - Základní ustanovení pro pojištění odpovědnosti za škodu
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Právo pojistitele na náhradu pojistného plnění
Díl 4 - Pojištění úvěru a záruky
§ 47  
Díl 5 - Pojištění finančních ztrát
§ 48  
HLAVA IV - POJIŠTĚNÍ OSOB
Díl 1 - Obecná ustanovení o pojištění osob
§ 49 - Základní ustanovení o pojištění osob
§ 50 - Právo pojistitele související se zjišťováním a přezkoumáním zdravotního stavu
§ 51 - Právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného
§ 52 - Souhlas pojištěného
§ 53 - Skupinové pojištění
Díl 2 - Životní pojištění
§ 54 - Základní ustanovení pro životní pojištění
§ 55 - Uvedení nesprávného data narození nebo nesprávného pohlaví
§ 56 - Výluka ze soukromého pojištění
§ 57 - Redukce pojistné částky, snížení ročního důchodu a redukce pojistné doby
§ 58 - Odkupné
§ 59 - Obnovení podmínek soukromého pojištění po redukci pojistné částky, snížení ročního důchodu nebo po redukci pojistné doby
Díl 3 - Úrazové pojištění
§ 60 - Základní ustanovení pro úrazové pojištění
§ 61 - Právo pojistitele na odmítnutí pojistného plnění nebo jeho snížení
Díl 4 - Pojištění pro případ nemoci
§ 62  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Díl 1 - Zvláštní ustanovení pro soukromé pojištění sjednávané v rámci členských států
§ 63 - Soukromé pojištění v rámci volného poskytování služeb
§ 64 - Povinné pojištění uložené členským státem
Díl 2 - Informace poskytované zájemci a pojistníkovi
§ 65 - Poskytování informací
§ 66 - Informace, které musí být zájemci oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy
§ 67 - Informace, které musí být pojistníkovi oznámeny během trvání pojistné smlouvy
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
§ 68  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
§ 69  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
§ 70  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 71  
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 72  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 73  
Zavřít
MENU