22/2004 Sb.Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. ledna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. února 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 58/2014 Sb. s účinností od 7. dubna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

22

 

ZÁKON
ze dne 11. prosince 2003
o místním referendu a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

MÍSTNÍ REFERENDUM


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


        Tento zákon upravuje provádění místního referenda

 

a)   v obci, není-li územně členěným statutárním městem, v městské části nebo v městském obvodu územně členěného statutárního města a v městské části hlavního města Prahy (dále jen "obec"),

b)   na území hlavního města Prahy a na území územně členěného statutárního města (dále jen "statutární město"),

c)    na území části obce, která není městskou částí nebo městským obvodem, stanoví-li tak zvláštní zákon.1)

 

§ 2


        Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce2) (dále jen "oprávněná osoba").

 

§ 3


        Místní referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.

 

§ 4

 

Překážky ve výkonu práva hlasovat v místním referendu

 

        Překážkami ve výkonu práva hlasovat v místním referendu jsou

 

a)   omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - MÍSTNÍ REFERENDUM
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Překážky ve výkonu práva hlasovat v místním referendu
§ 5 - Den a doba hlasování v místním referendu
HLAVA II - ROZHODOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU A VYMEZENÍ ÚZEMÍ PRO JEHO KONÁNÍ
§ 6  
§ 7 - Nepřípustnost konání místního referenda
HLAVA III - NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA A VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA
§ 8 - Konání místního referenda
§ 9 - Přípravný výbor
§ 10 - Náležitosti návrhu přípravného výboru
§ 11 - Podpisová listina
§ 12 - Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru
§ 13 - Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru
§ 14 - Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města
§ 15 - Den konání místního referenda
§ 16 - Společné konání místního referenda
HLAVA IV - KOMISE PRO HLASOVÁNÍ
§ 17 - Druhy komisí
§ 18 - Okrsková komise
§ 19 - Místní komise
§ 20 - Městská komise
§ 21 - Ustavení komisí
§ 22 - Členství v komisi
§ 23 - Zapisovatel komise
§ 24 - Jednání komisí
§ 25 - Ukončení činnosti komisí
§ 26 - Zákaz poskytování informací
§ 27 - Nároky členů komisí
HLAVA V - HLASOVÁNÍ
§ 28 - Hlasovací okrsky
§ 29 - Seznam oprávněných osob
§ 30 - Hlasovací průkaz pro místní referendum
§ 31 - Informování oprávněných osob
§ 32 - Kampaň pro místní referendum
§ 33 - Hlasovací lístky
§ 34 - Hlasovací místnost
§ 35 - Zahájení hlasování
§ 36 - Zásady hlasování
§ 37 - Způsob hlasování
§ 38 - Pořádek v hlasovací místnosti
§ 39 - Přerušení hlasování
§ 40 - Ukončení hlasování
HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ A JEJICH VYHLÁŠENÍ
§ 41 - Sčítání hlasů okrskovou komisí
§ 42 - Přítomnost osob při sčítání hlasů
§ 43 - Zápis okrskové komise o průběhu a výsledku hlasování v hlasovacím okrsku
§ 44 - Zápis místní komise o výsledku hlasování
§ 45 - Zápis městské komise o výsledku hlasování
§ 46 - Vyhlášení výsledků hlasování
HLAVA VII - OZNAMOVACÍ POVINNOST
§ 47  
HLAVA VIII - PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA
§ 48  
§ 49  
HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 50  
§ 51 - Náklady místního referenda
§ 52 - Hlasovací místnost
§ 53 - Lhůty
§ 54 - Vztah ke správnímu řádu
§ 55 - Počet oprávněných osob
HLAVA X - PŘESTUPKY
§ 56  
HLAVA XI - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 57 - Soudní ochrana návrhu přípravného výboru
§ 58 - Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu
HLAVA XII - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 59  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
§ 60  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
§ 61  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
§ 62  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
§ 63  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
§ 64  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudním řádu správním
§ 65  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 66  
Zavřít
MENU