19/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. ledna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

19

 

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2003,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o investičních pobídkách

Čl. I


        Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky".

        2.  V § 1 odst.  2 písm.  d) se za slovo "rekvalifikace" vkládají slova "nebo školení".

        3.  V § 2 odst.  2 písmena a) a b) znějí:

"a)  zavedení nové výroby, rozšíření stávající výroby, či její modernizace za účelem podstatné změny výrobku nebo výrobního procesu,

b)   vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu za podmínky, že část výrobní linky je součástí strojního zařízení stanoveného nařízením vlády a že pořizovací cena této části výrobní linky činí nejméně 50 % celkové pořizovací ceny výrobní linky; za zpracovatelský průmysl se nepovažuje dobývání nerostných surovin, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, opravy motorových vozidel, obchod a ostatní služby, doprava a zemědělství,".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU