18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. ledna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 222/2017 Sb. s účinností od 15. srpna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

18

 

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2003
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie
a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět a účel zákona

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst.  1) při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky , pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci osobami uvedenými v odstavci  2. Tento zákon rovněž stanoví pravidla pro částečný přístup k regulovaným činnostem a uznávání odborného výcviku vykonaného v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.

        (2)  Podle tohoto zákona se uznává odborná kvalifikace a jiná způsobilost

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a účel zákona
§ 2 - Základní zásady uznávání odborné kvalifikace
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Stupně dokladů o formální kvalifikaci
§ 5 - Odborná kvalifikace osob poskytujících služby
HLAVA II - POSTUP UZNÁVACÍHO ORGÁNU PŘI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
Díl 1 - Obecná ustanovení k uznávání odborné kvalifikace
§ 6  
§ 7 - Uznávání odborné praxe
Díl 2 - Uznávání odborné kvalifikace, vyžaduje-li se v České republice pro výkon regulované činnosti doklad o formální kvalifikaci
§ 8 - Uznávání dokladu o formální kvalifikaci podle § 4
§ 9 - Uznávání odborné praxe
§ 10 - Kompenzační opatření
§ 11 - Prokazování výkonu předmětné činnosti
§ 12 - Adaptační období a rozdílová zkouška
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Zvláštní případy uznávání dokladů o odborné kvalifikaci
Díl 3 - Zvláštní způsoby uznávání odborné kvalifikace
§ 17 - Uznávání průkazu způsobilosti
§ 18 - Uznávání dokladu o ukončení základního nebo všeobecného středního vzdělání
§ 19 - Uznávání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti v oblastech uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu
HLAVA III - UZNÁVÁNÍ JINÉ ZPŮSOBILOSTI
§ 20  
§ 21  
HLAVA IV - ŘÍZENÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
§ 22 - Žádost
§ 23 - Řízení
§ 24 - Rozhodnutí
§ 25 - Spojené řízení
HLAVA V - PRÁVNÍ ÚČINKY UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
§ 26  
§ 27 - Používání profesních označení
HLAVA VI - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
§ 28 - Ministerstvo
§ 29 - Uznávací orgán
HLAVA VII - ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ
§ 30  
§ 31 - Orgány příslušné pro provádění administrativní spolupráce
§ 32 - Požadování informací
§ 33 - Poskytování informací
§ 34 - Vzájemné poskytování informací
§ 35 - Ochrana informací a osobních údajů
HLAVA VIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 36  
§ 37 - Evropský hospodářský prostor
§ 38 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 39  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
§ 40  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna školského zákona
§ 41  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní památkové péči
§ 42  
§ 43 - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o geologických pracích
§ 44  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství
§ 45  
ČÁST OSMÁ - Změna notářského řádu
§ 46  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 47  
Příloha č. 1 - Vzdělání a příprava zmíněné v § 4 odst. 3 písm. b) (Příloha C směrnice 92/51/EHS)
Příloha č. 2 - Činnosti související s kategoriemi odborné praxe (§ 19) (Část první přílohy A směrnice 1999/42/ES)
Příloha č. 3 - Regulované vzdělání zmíněné v § 8 odst. 2 (Příloha D směrnice 92/51/EHS)
Příloha č. 4 - Regulované činnosti, které vylučují možnost volby adaptačního období a rozdílové zkoušky (§ 12 odst. 4)
Zavřít
MENU