453/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 150 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

453

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2003,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. I


        Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 125/2003 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 písm.  a) se bod 4 zrušuje.


        2.  Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

"§ 2a


        (1)  Státní správu podle tohoto zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to

 

a)   úřady státní sociální podpory, jimiž jsou

1.    úřady práce,

2.    v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU