441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Částka: 147 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

441

 

ZÁKON
ze dne 3. prosince 2003
o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochranných známkách)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OCHRANNÉ ZNÁMKY

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Pojem ochranné známky

§ 1

 

Označení, která mohou tvořit ochrannou známku

        Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

 

§ 2


        Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou

 

a)   zapsány v rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") (dále jen "národní ochranné známky"),

b)   s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k Madridské dohodě1) (dále jen "mezinárodní ochranné známky"),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANNÉ ZNÁMKY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Označení, která mohou tvořit ochrannou známku
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Důvody pro odmítnutí ochrany
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA II - ÚČINKY OCHRANNÉ ZNÁMKY
§ 8 - Práva z ochranné známky
§ 9 - Reprodukce ochranných známek ve slovnících
§ 10 - Omezení účinků ochranné známky
§ 11 - Vyčerpání práv z ochranné známky
§ 12  
HLAVA III - UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY
§ 13 - Užívání ochranné známky
§ 14 - Některé následky neužívání ochranné známky
HLAVA IV - OCHRANNÁ ZNÁMKA JAKO PŘEDMĚT VLASTNICTVÍ
§ 15 - Změna vlastníka
§ 16  
§ 17 - Jiná práva
§ 18 - Licence
HLAVA V - PŘIHLÁŠKA
§ 19 - Přihláška
§ 20 - Datum podání přihlášky
HLAVA VI - ŘÍZENÍ O PŘIHLÁŠCE
§ 21 - Formální průzkum
§ 22 - Věcný průzkum
§ 23 - Zveřejnění přihlášky
§ 24 - Připomínky
§ 25 - Námitky
§ 26 - Řízení o námitkách
§ 27 - Úprava přihlášky
§ 28 - Zápis
HLAVA VII - DOBA PLATNOSTI A OBNOVA ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY
§ 29 - Doba platnosti a obnova zápisu
HLAVA VIII - VZDÁNÍ SE, ZRUŠENÍ A NEPLATNOST
§ 30 - Vzdání se práv k ochranné známce
§ 31 - Zrušení
§ 32 - Neplatnost
§ 33 - Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti
§ 34 - Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti
HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O KOLEKTIVNÍCH OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH
§ 35 - Kolektivní ochranná známka
§ 36 - Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky
§ 37 - Průzkum přihlášky kolektivní ochranné známky
§ 38 - Práva z kolektivní ochranné známky
§ 39 - Omezení práv z kolektivní ochranné známky
§ 40 - Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou
HLAVA X - OBECNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM
§ 41 - Podání
§ 42 - Rozklad
§ 43 - Prominutí zmeškání lhůty
§ 44 - Rejstřík a Věstník
§ 45  
HLAVA XI - VZTAHY K ZAHRANIČÍ
§ 46  
§ 47 - Žádost o mezinárodní zápis
§ 48  
HLAVA XII - OCHRANNÁ ZNÁMKA PODLE PRÁVA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE SPOLEČENSTVÍ
§ 49 - Ochranná známka Společenství
§ 50 - Přeměna na přihlášku národní ochranné známky
§ 51  
HLAVA XIII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ
§ 52 - Přechodná ustanovení
§ 53 - Zmocňovací ustanovení
§ 54 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
§ 55  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 56  
Zavřít
MENU