437/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 145 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 237/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

437

ZÁKON
ze dne 25. listopadu 2003,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o účetnictví

 

Čl. I


        Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

 

        "(1)  Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost.

_______________________________
      1) Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst.  3 písm.  g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.
Sedmá směrnice Rady ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst.  3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (83/349/EHS), ve znění směrnic Rady 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o účetnictví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
Čl. IV - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vlastnictví bytů
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o obecně prospěšných společnostech
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU