436/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 144 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

436

ZÁKON
ze dne 3. prosince 2003,
kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky

 

Čl. I


        Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 odstavec 2 zní:

 

        "(2)  Vězeňská služba je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Řídí ji generální ředitel Vězeňské služby (dále jen "generální ředitel"), kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti (dále jen "ministr"). Generální ředitel odpovídá ministrovi za činnost Vězeňské služby.".

 

        2.  V § 1 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

 

        "(3)  Vězeňská služba je správním úřadem a účetní jednotkou.1)

 

        (4)  Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou generální ředitelství, vazební věznice, věznice a Institut vzdělávání. Generální ředitelství zabezpečuje plnění společných úkolů ostatních organizačních jednotek, které metodicky řídí a kontroluje. V čele vazebních věznic, věznic a Institutu vzdělávání jsou ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 310/2002 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU