433/2003 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

Částka: 142 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 3. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 48/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 20. února 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 79/2005 Sb. s účinností od 1. března 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

433

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2003
o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu
a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst.  2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon") k provedení § 57 odst.  14 zákona:

§ 1

 

Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně

        Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen "daň") zaplacené v cenách výrobků uvedených v § 45 odst.  1 písm.  b) zákona a v § 45 odst.  2 písm.  c) zákona (dále jen "pohonné hmoty") prokazatelně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa (dále jen "zemědělská výroba") za zdaňovací období (§ 17 zákona) se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 1.

 

§ 2

 

Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence o nákupu a spotřebě pohonných hmot

        (1)  Přehled o výměře obhospodařované zemědělské půdy1) (dále jen "zemědělské pozemky") a lesních pozemků1a) podle § 57 odst.  6 zákona a změny výměry vede daňový subjekt (§ 57 odst.  3 zákona) způsobem uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně
§ 2 - Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence o nákupu a spotřebě pohonných hmot
§ 3 - Normativ spotřeby pohonných hmot
§ 4 - Přechodné ustanovení
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 2 - Přehled o výměře a změně obhospodařovaných zemědělských pozemků ke dni ...
Příloha č. 3 - Přehled o výměře obhospodařovaných lesních pozemků ke dni ....., na nichž byly provedeny lesní práce
Příloha č. 3a - Tabulka pro práce v lesním hospodářství podle § 3 odst. 7 písm. b) pro obnovu lesa - sázecí stroj a ostatní a výchovu porostu - těžbu předmýtní úmyslnou
Příloha č. 4 - Vedení dokladů a evidence poplatníka o nákupu a spotřebě pohonných hmot Roční výpočet limitu spotřeby pohonných hmot podle normativů
Zavřít
MENU