432/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Částka: 142 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 4. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 240/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

432

VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 2003,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst.  1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 37 odst.  1, § 39 odst.  3 a odst.  4 a § 41 odst.  1 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška zapracovává předpisy Evropské unie1) a stanoví kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

 

        (2)  Faktorem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mohou mít nebo mají vliv na zdraví.

 

        (3)  Kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií upravuje příloha č. 1. Limitní hodnoty biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů upravuje příloha č. 2.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - (K § 37 zákona)
§ 3  
§ 4 - Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického   materiálu pro provedení biologických expozičních testů (K § 39 zákona)
§ 5 - Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu (K § 41 zákona)
§ 6 - Náležitosti hlášení o zacházení s biologickými činiteli (K § 41 zákona)
§ 7 - Závěrečné ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Kritéria kategorizace prací
Příloha č. 2 - Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů
Zavřít
MENU