362/2003 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Částka: 121 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

362

ZÁKON
ze dne 23. září 2003
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o Policii České republiky

Čl. I)

zrušena zákonem č. 274/2008 Sb. (účinnost: 1. leden 2009)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů

 

Čl. II


        Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst.  1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovy " , a" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)  

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.".

 

        2.  V § 2 odst.  5 se věty druhá a třetí zrušují.

        3.  V § 2 odst.  6 se věty druhá a třetí zrušují.

        4.  § 10 až 18 se zrušují.

        5.  § 21 až 24 se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o životním minimu
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna celního zákona
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o Policii České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech a některé další zákony
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách, zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákoník práce a některé další zákony
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), trestní zákon a některé další zákony
Čl. XXXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. XLII  
Zavřít
MENU