356/2003 Sb.Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 350/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON
o chemických látkách a chemických přípravcích


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ


CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ
PŘÍPRAVKY

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1


Předmět úpravy a působnost zákona

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a)1b)1c)1d) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoby“) při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek (dále jen „látka“) nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a při klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování chemických přípravků (dále jen „přípravek“) na území České republiky a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na léčiva2), krmiva3), potraviny a tabákové výrobky4), kosmetické prostředky5), radionuklidové zářiče a jaderné materiály6), omamné a psychotropní látky7), zdravotnické prostředky8), nerostné suroviny10), veterinární přípravky, s výjimkou dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků11) v podobě určené ke konečnému použití, odpady11a, a na přepravu a distribuci plynu ve veřejném zájmu12), nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy a působnost zákona
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - KLASIFIKACE A SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE
§ 3 - Obecné zásady klasifikace látek a přípravků
§ 4 - Hodnocení nebezpečnosti přípravků vyplývající z jejich fyzikálně-chemických vlastností
§ 5 - Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví
§ 6 - Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí
§ 7 - Nové hodnocení nebezpečnosti přípravků
§ 8 - Zkoušení látek a přípravků
§ 9 - Správná laboratorní praxe
HLAVA III - REGISTRACE
§ 10 - Základní podmínky
§ 11 - Výjimky z povinnosti registrace
§ 12 - Plná registrace
§ 13 - Omezená registrace
§ 14 - Následné informace
§ 15 - Zvláštní podmínky registrace
§ 16 - Látky vyrobené mimo Českou republiku
§ 17 - Obchodní tajemství
§ 18 - Registrace polymerů
HLAVA IV - BALENÍ, OZNAČOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ LIST
§ 19 - Balení látek a přípravků
§ 20 - Označování látek a přípravků
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Bezpečnostní list
HLAVA V - HODNOCENÍ RIZIKA LÁTEK NEBEZPEČNÝCH PRO ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
§ 24 - Hodnocení rizika registrovaných látek
§ 25 - Hodnocení rizika látek uvedených v národním seznamu prioritních látek
HLAVA VI - UVÁDĚNÍ VYBRANÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ NA TRH NEBO DO OBĚHU
§ 26  
HLAVA VII - VÝVOZ A DOVOZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A NEBEZPEČNÝCH PŘÍPRAVKŮ
§ 27  
HLAVA VIII - OZNAMOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A NÁRODNÍ SEZNAM PRIORITNÍCH LÁTEK
§ 28 - Oznamování nebezpečných látek a vedení evidence
§ 29 - Národní seznam prioritních látek
HLAVA IX - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 30  
§ 31 - Ministerstvo
§ 32 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 33 - Inspekce
§ 34 - Krajský úřad
§ 35 - Krajská hygienická stanice
§ 36 - Celní úřad
§ 37 - Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených pracovníků ve správních úřadech
HLAVA X - SANKCE A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
§ 38  
§ 39  
HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 40 - Společná ustanovení
§ 41 - Přechodná ustanovení
§ 42 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 352/1999 Sb.
§ 43  
ČÁST TŘETÍ - Změna energetického zákona
§ 44  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o odpadech
§ 45  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 132/2000 Sb.
§ 46  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 47  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb.
§ 48  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
§ 49  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 50  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 51  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 52  
Zavřít
MENU