330/2003 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. října 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 637/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

330

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. srpna 2003
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

        Vláda nařizuje podle § 23 odst.  1 písm.  b) až f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance

 

       a) České republiky (dále jen "stát"),
       b) příspěvkových organizací,1) pokud tak stanoví zákon,
       c) státních fondů,2)
       d) územních samosprávných celků,3)

       e) školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu3a),
s výjimkou zaměstnanců, jejichž platové poměry upravuje zvláštní právní předpis.4)

        (2)  Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 1

       a) stupnice platových tarifů a způsob jejich určení,
       b) podmínky pro poskytování a výši dalších platů,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Kvalifikační předpoklady a požadavky
§ 3 - Zařazení zaměstnance do platové třídy
§ 4 - Zařazení zaměstnance do platového stupně
§ 5 - Platový tarif
§ 6 - Zvláštní způsob určení platového tarifu některým zaměstnancům
§ 7 - Osobní příplatek
§ 8 - Příplatek za vedení
§ 9 - Zvláštní příplatky
§ 10 - Odměny
§ 11 - Další plat
§ 12 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 3 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 4 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 5 - Výše příplatků za vedení pro vedoucí zaměstnance s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v přílohách č. 6 a 7 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 6 - Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení (v Kč měsíčně)
Příloha č. 7 - Výše příplatků za vedení příslušníků ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb (v Kč měsíčně)
Zavřít
MENU