279/2003 Sb.Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 218/2009 Sb. s účinností od 20. července 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

279

ZÁKON
ze dne 7. srpna 2003
o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VÝKON ROZHODNUTÍ O ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU A SPRÁVA ZAJIŠTĚNÉHO MAJETKU,

 VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT

 

§ 1

 

Obecná ustanovení

 

        (1)  Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části1) (dále jen "majetek") a při jeho správě.

 

        (2)  Ustanovení tohoto zákona o správě zajištěného majetku se obdobně užijí na správu zaknihovaných cenných papírů1a), nemovitosti1b) a jiné majetkové hodnoty1c), o jejichž zajištění bylo rozhodnuto v trestním řízení, a při správě věcí1d) vydaných či odňatých v trestním řízení; to neplatí, převzal-li orgán činný v trestním řízení jednotlivou věc do úschovy za účelem provedení důkazu.

 

        (3)  Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu se obdobně užijí na postup státního zástupce. Ustanovení tohoto zákona o správě zajištěného majetku se obdobně užijí také na postup policejního orgánu, který o zajištění majetku rozhodl, vyzval k vydání věci nebo vydal příkaz k odnětí věci podle zvláštního právního předpisu1e); policejní orgán potřebuje ke všem rozhodnutím nebo opatřením týkajícím se správy zajištěného majetku předchozí souhlas státního zástupce. O úkonech, jimiž se zasahuje do základních práv a svobod a o kterých podle zvláštního právního předpisu1e) rozhoduje v přípravném řízení soudce, rozhoduje podle tohoto zákona soudce na návrh státního zástupce.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝKON ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU A VĚCÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
§ 1 - Obecná ustanovení
§ 2 - Opatření k výkonu rozhodnutí o zajištění majetku
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Zjišťování majetku podléhajícího zajištění
§ 6 - Zjišťování movitých věcí
§ 7 - Zjišťování peněžní hotovosti, cenných papírů a jiných obdobných hodnot
§ 8 - Zjišťování nemovitostí
§ 9 - Správa zajištěného majetku
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních exekutorech
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna atomového zákona
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Zavřít
MENU