276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 31. března 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 459/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs99/2003 Sb.

276

ZÁKON
ze dne 6. srpna 2003
o Antarktidě a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

Účel a předmět zákona

 

        (1)  Účelem tohoto zákona je zajistit dodržování mezinárodněprávních závazků České republiky týkajících se Antarktidy, zejména zajistit všestrannou ochranu životního prostředí Antarktidy jako přírodní rezervace zasvěcené míru a vědě v souladu se Smlouvou o Antarktidě1) (dále jen "Smlouva") a Protokolem o ochraně životního prostředí ke Smlouvě2) (dále jen "Protokol").

 

        (2)  Tento zákon upravuje

 

a)   práva a povinnosti státních občanů České republiky,3) právnických osob se sídlem na území České republiky a osob bez státní příslušnosti, které mají trvalý pobyt na území České republiky, pokud se účastní činností v Antarktidě,

b)   práva a povinnosti cizinců,4) kteří nepatří do kategorie osob uvedených v článku VIII odst.  1 Smlouvy, pokud se účastní výpravy do Antarktidy, která je organizována v České republice nebo místo jejího konečného odjezdu je v České republice,

c)    související výkon státní správy.

 

§ 2

 

Vymezení základních pojmů

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a předmět zákona
§ 2 - Vymezení základních pojmů
ČÁST DRUHÁ - ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ ANTARKTIDY
§ 3 - Základní principy ochrany Antarktidy
§ 4  
§ 5 - Činnosti týkající se nerostných zdrojů v Antarktidě
ČÁST TŘETÍ - PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V ANTARKTIDĚ
§ 6 - Ohlášení
§ 7  
§ 8 - Povolení
§ 9 - Žádost o povolení
§ 10 - Náležitosti povolení
§ 11  
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANTARKTIDY
§ 13 - Předmět posuzování vlivů
§ 14 - Oznámení a zjišťovací řízení
§ 15 - Počáteční vyhodnocení vlivů
§ 16 - Všestranné zhodnocení vlivů
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA FAUNY A FLÓRY ANTARKTIDY
§ 18 - Ochrana místních rostlin a živočichů
§ 19 - Dovoz nepůvodních druhů živočichů, rostlin a mikroorganismů do Antarktidy
ČÁST ŠESTÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
§ 20 - Povinnosti při nakládání s odpadem
§ 21 - Dovoz některých látek do Antarktidy
ČÁST SEDMÁ - OCHRANA PŘED ZNEČIŠŤOVÁNÍM MOŘE V OBLASTI ANTARKTIDY
§ 22 - Vypouštění škodlivých látek do moře
§ 23 - Ukládání odpadu do moře
ČÁST OSMÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 24 - Ministerstvo
§ 25 - Ministerstvo zahraničních věcí
ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A SANKCE
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Odebrání věci získané v rozporu se zákonem
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 29 - Případy stavu nouze
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Přechodná ustanovení
§ 33 - Působnost českého práva
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna trestního zákona
§ 34  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 35  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST § 36
Zavřít
MENU