274/2003 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. srpna 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 1. října 2003 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 626/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

274

 

ZÁKON

ze dne 7. srpna 2003,
kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

 

Čl. I


        Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst.  2 se za slovo "onemocnění," vkládají slova "ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku" a na konci odstavce se doplňuje věta "Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.".

        2.  V § 2 odst.  3 větě první se slovo "odhad" nahrazuje slovem "posouzení", za větu první se vkládá věta "Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní odhad rizika [§ 80 odst.  1 písm.  l)]." a na konci odstavce se doplňuje věta "Hodnocení rizik na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví zvláštní právní předpisy.1)".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. X  
Čl. XI - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o obalech
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státní kontrole
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ  
Čl. XIX - Změna zákona o vodách
ČÁST SEDMNÁCTÁ  
Čl. XX - Změna zákona o zdravotnických prostředcích
ČÁST OSMNÁCTÁ  
Čl. XXI - Změna zákona č. 130/2003 Sb.
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXII  
Zavřít
MENU