251/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 085 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. srpna 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. července 2003 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2003 s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 7. ledna 2017
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 208/2011 Sb. s účinností od 20. července 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


251

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. července 2003,

kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 12 a 13 zákona:

Část první

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část druhá

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část třetí

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část čtvrtá

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část pátá

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část šestá

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část sedmá

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část osmá

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část devátá

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část desátá

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část jedenáctá

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE 

Čl. XI

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, se mění takto:

1

V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

2

V § 1 odst. 3 se slova 1 až 3 se nahrazují slovy 1 a 2 se s výjimkou případů uvedených v § 8.

3

V § 8 odst. 1 se slova o přechodném období, lze nahrazují slovy umožňující je neuplatňovat po přechodné období, lze po tuto dobu.

4

V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) U výrobků určených k uvedení na trh výlučně v České republice lze postupovat podle zvláštního právního předpisu3) namísto tohoto nařízení v případě, že technická norma podle odstavce 1 nebo evropské technické schválení neobsahují přechodné ustanovení.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5

V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Část dvanáctá

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení

Čl. XII

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení, se mění takto:

1

Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

§ 1a

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství3a) a s mezinárodní smlouvou3b) stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení.

3a

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

3b

Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb.m.s.

2

V § 3 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

3

V § 3 odst. 7 se slova a vztahuje se na ně příslušná mezinárodní smlouva včetně poznámky pod čarou č. 10b) a slova namísto postupu podle odstavce 4 zrušují. Za slova prohlášení o shodě se vkládají slova se základními požadavky.

4

§ 9 se zrušuje.

5

V příloze č. 2 bodě 1. se slova připojí na každý výrobek českou značku shody zrušují. Za slova prohlášení o shodě se vkládají slova se základními požadavky.

Část třináctá

zrušena nařízením vlády č. 336/2004 Sb. (účinnost: 2. června 2004)

Část čtrnáctá

zrušena nařízením vlády č. 154/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část patnáctá

zrušena nařízením vlády č. 208/2011 Sb. (účinnost: 20. července 2011)

Část šestnáctá

zrušena nařízením vlády č. 251/2003 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Část sedmnáctá

Účinnost

Čl. XVII

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. XI až XIV, která nabývají účinnosti dnem zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Zavřít
MENU