219/2003 Sb.Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. června 2003 Nabývá účinnosti: 30. srpna 2003 s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 277/2023 Sb. s účinností od 1. listopadu 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

219

 

ZÁKON
ze dne 25. června 2003
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ODRŮDY, OSIVO A SADBA PĚSTOVANÝCH ROSTLIN

 

 

HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie17) a upravuje uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, registraci odrůd druhů pěstovaných rostlin uvedených v druhovém seznamu (dále jen "druhový seznam") a odrůd okrasných druhů, dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem právnickým a fyzickým osobám a správní tresty za jejich porušení.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na zemědělské, zeleninové a ovocné druhy neuvedené v druhovém seznamu s výjimkou směsí osiv podle § 12 a 12a a dovozu ze třetích zemí podle § 18, reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určených k obnově lesa a zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ODRŮDY, OSIVO A SADBA PĚSTOVANÝCH ROSTLIN
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA DRUHÁ - OBĚH OSIVA A SADBY
§ 3 - Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu
§ 4 - Uznávací řízení
§ 5 - Uznávání množitelských porostů
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti
§ 9 - Standardní rozmnožovací materiál
§ 10 - Konformní rozmnožovací materiál
§ 11 - Obchodní rozmnožovací materiál
§ 12 - Směs osiv
§ 13 - Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství
§ 14 - Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd
§ 15 - Sazenice zeleniny
§ 16 - Registrace činnosti a povinnost ohlašování a vedení záznamů
§ 17 - Smlouvy o provádění zkušebních úkonů a pověřování osob
§ 18 - Dovoz rozmnožovacího materiálu
§ 19 - Označování a balení rozmnožovacího materiálu
§ 20 - Zákaz klamání
§ 21 - Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady
§ 22 - Kontrola výroby a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu
HLAVA TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ REŽIM OBĚHU OSIVA A SADBY
§ 23 - Rozmnožovací materiál révy
§ 24 - Rozmnožovací materiál ovocných druhů
§ 25 - Rozmnožovací materiál okrasných druhů
HLAVA ČTVRTÁ - ODRŮDOVÝ ŘÁD
§ 26 - Podmínky pro registraci odrůdy
§ 27 - Název odrůdy
§ 28 - Podání žádosti o registraci odrůdy
§ 29 - Řízení o registraci
§ 30 - Zkoušení odrůd
§ 31 - Odrůdová komise
§ 32 - Rozhodnutí o registraci
§ 33 - Zápis do Státní odrůdové knihy
§ 34 - Doba registrace
§ 35 - Udržování odrůdy
§ 36 - Kontrola odrůd po registraci
§ 37 - Zrušení registrace
§ 38 - Informace o registrovaných odrůdách
HLAVA PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 39 - Zveřejňování údajů
§ 40 - Oprávnění ministerstva v mimořádných případech
§ 41 - Pokuty
§ 42 - Vztah ke správnímu řádu
§ 43 - Přechodná ustanovení
§ 44 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
§ 45  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 46  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
§ 47  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 48  
Příloha č. 1 - Druhový seznam
Příloha č. 2 - Seznam území obcí uzavřených pěstitelských oblastí pro výrobu základní sadby brambor
Zavřít
MENU