218/2003 Sb.Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. června 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

218

ZÁKON
ze dne 25. června 2003
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ODPOVĚDNOST MLÁDEŽE
ZA PROTIPRÁVNÍ ČINY

A SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 

Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům

 

        (1)  Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže.

 

        (2)  Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.

 

        (3)  Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů.1)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ODPOVĚDNOST MLÁDEŽE ZA PROTIPRÁVNÍ ČINY A SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Základní zásady
§ 4 - Výkon soudnictví ve věcech mládeže
HLAVA II - MLADISTVÍ
Díl 1 - Trestní odpovědnost mladistvých
§ 5 - Odpovědnost mladistvého
§ 6 - Provinění
Díl 2 - Zánik trestnosti
§ 7 - Účinná lítost
§ 8 - Promlčení trestního stíhání
Díl 3 - Opatření ukládaná mladistvým
§ 9 - Účel opatření
§ 10 - Druhy opatření
§ 11 - Upuštění od uložení trestního opatření
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Podmíněné upuštění od uložení trestního opatření
Díl 4 - Výchovná opatření
§ 15 - Ukládání a druhy výchovných opatření
§ 16 - Dohled probačního úředníka
§ 17 - Probační program
§ 18 - Výchovné povinnosti
§ 19 - Výchovná omezení
§ 20 - Napomenutí s výstrahou
Díl 5 - Ochranná opatření
§ 21 - Druhy ochranných opatření
§ 22 - Ochranná výchova
§ 23 - Přeměna ústavní a ochranné výchovy
Díl 6 - Trestní opatření
§ 24 - Druhy trestních opatření
§ 25 - Ukládání trestního opatření
§ 26 - Obecně prospěšné práce, zákaz činnosti a vyhoštění
§ 27 - Peněžité opatření
§ 28 - Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu
§ 29 - Zkušební doba
§ 30 - Rozhodnutí o osvědčení
§ 31 - Odnětí svobody
§ 32 - Mimořádné snížení odnětí svobody
§ 33 - Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem
§ 34 - Promlčení výkonu trestního opatření
§ 35 - Zahlazení odsouzení
Díl 7 - Řízení v trestních věcech mladistvých
Oddíl 1 - Soud a osoby na řízení zúčastněné
§ 36 - Osobní a odborné předpoklady
§ 37 - Místní příslušnost
§ 38 - Společné řízení
§ 39 - Postoupení věci
§ 40 - Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, se zájmovými sdruženími občanů a s osobami realizujícími probační programy
Oddíl 2 - Provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých
§ 41 - Způsob provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých
Oddíl 3 - Mladistvý
§ 42 - Práva mladistvého
§ 43 - Zákonný zástupce mladistvého
§ 44 - Obhájce mladistvého
Oddíl 4 - Poškozený
§ 45 - Zájmy a práva poškozeného
Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení o vazbě a zadržení mladistvého
§ 46 - Vazba mladistvého
§ 47 - Trvání vazby
§ 48 - Přezkoumávání důvodů vazby
§ 49 - Nahrazení vazby jiným opatřením
§ 50 - Náhrada vazby mladistvého jeho umístěním v péči důvěryhodné osoby
§ 51 - Zadržení mladistvého
Oddíl 6 - Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení
§ 52 - Zveřejňování informací
§ 53 - Rozsah zákazu zveřejňování
§ 54 - Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich
Oddíl 7 - Dokazování
§ 55 - Zjištění poměrů mladistvého
§ 56 - Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého
§ 57 - Výslech mladistvého
§ 58 - Vyšetření duševního stavu
Oddíl 8 - Společná ustanovení o přípravném řízení
§ 59 - Obecné ustanovení
§ 60 - Zahájení trestního stíhání
Oddíl 9 - Společná ustanovení o řízení před soudem
§ 61 - Předběžné projednání obžaloby
§ 62 - Rozhodnutí po předběžném projednání obžaloby
§ 63 - Nepřípustnost trestního příkazu
§ 64 - Hlavní líčení a veřejné zasedání
§ 65 - Rozhodnutí soudu v hlavním líčení
§ 66 - Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení
§ 67 - Doručení rozhodnutí
Oddíl 10 - Zvláštní způsoby řízení
§ 68 - Obecné ustanovení
§ 69 - Druhy zvláštních způsobů řízení
§ 70 - Odstoupení od trestního stíhání
§ 71  
Oddíl 11 - Opravné prostředky a řízení o nich
§ 72 - Osoby oprávněné podat opravné prostředky
Oddíl 12 - Společná ustanovení
§ 73  
Oddíl 13 - Výkon rozhodnutí
§ 74 - Obecné ustanovení
§ 75 - Působnost Probační a mediační služby při výkonu rozhodnutí
§ 76 - Výkon trestního opatření odnětí svobody
§ 77 - Zvláštní důvod odkladu výkonu trestního opatření odnětí svobody
§ 78 - Podmíněné propuštění mladistvého
§ 79 - Přeřazení mladistvého
§ 80 - Výkon dohledu probačního úředníka
§ 81 - Změna výchovných opatření
§ 82 - Výkon ochranné výchovy
§ 83 - Upuštění od výkonu ochranné výchovy
§ 84 - Propuštění z ochranné výchovy
§ 85 - Podmíněné umístění mimo výchovné zařízení
§ 86 - Prodloužení ochranné výchovy
§ 87 - Změna ochranné výchovy
§ 88 - Zahlazení odsouzení
HLAVA III - ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH PATNÁCTI LET
§ 89 - Dítě mladší patnácti let
§ 90 - Zahájení řízení
§ 91 - Účastníci řízení
§ 92 - Jednání
§ 93 - Opatření
§ 94 - Uveřejnění výsledků řízení
§ 95 - Náhrada nákladů řízení
§ 96 - Užití předpisů o občanském soudním řízení
HLAVA IV - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ
§ 97  
§ 98  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 99  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního řádu
§ 100  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 101  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
§ 102  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o výkonu vazby
§ 103  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 104  
Zavřít
MENU