192/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. června 2003 Nabývá účinnosti: 1. července 2003, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 121/2008 Sb. s účinností od 1. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

192

ZÁKON
ze dne 10. června 2003,
kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudech a soudcích

 

Čl. I


        Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 349/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 15 odst.  2 se za větu první vkládá věta "Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu Nejvyššího soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem.".

        2.  V § 22 odstavec 1 zní:

        "(1)  Předseda Nejvyššího soudu vydává po projednání v plénu jednací řád Nejvyššího soudu.".

        3.  V § 23 odst.  2 se slova "anebo k přijetí jednacího řádu" zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 14/2002 Sb.
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o vyšších soudních úřednících
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU