162/2003 Sb.Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. června 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 1. července 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 64/2014 Sb. s účinností od 1. května 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

162

ZÁKON
ze dne 18. dubna 2003
o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů
(zákon o zoologických zahradách)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ

ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje podmínky pro vydání licence k provozování zoologických zahrad (dále jen "licence"), postup při vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů provozovatelům zoologických zahrad a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   zoologickou zahradou trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata domácí,

b)   posláním zoologických zahrad je v souladu s právem Evropských společenství1) přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody,

c)    zvířetem domácím živočich, který patří k biologickému druhu, jenž vznikl činností člověka domestikací a žije převážně v přímé závislosti na péči člověka, případně druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného druhu nebo poddruhu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Podmínky provozování zoologických zahrad
§ 4 - Žádost o licenci
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Licence
§ 8 - Zrušení a zánik licence
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Ministerstvo
§ 12 - Kontrola
§ 13  
§ 14 - Podpora provozovatelů
§ 15 - Uzavření zoologické zahrady pro veřejnost
§ 16 - Přestup ky a jiné správní delikty
§ 17  
§ 18 - Zmocňovací ustanovení
§ 19 - Společná ustanovení
§ 20 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 21  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 22  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 23  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 25  
Zavřít
MENU