157/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

Částka: 059 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. června 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. května 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 153/2013 Sb. s účinností od 1. července 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs50/2004 Sb.

157

VYHLÁŠKA
ze dne 12. května 2003,
kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou
zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich,
jakož i další způsoby jejich označování

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm.  a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon") pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich:

 

Oddíl 1

(Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina)

 

zrušen vyhláškou č. 291/2010 Sb. (účinnost: 1. prosince 2010)

 

Oddíl 2

Zpracované ovoce

 

§ 5a


        Tento oddíl3a) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství3b) a upravuje další požadavky týkající se zpracovaného ovoce.


§ 6

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   ovocem - ovoce celé, čerstvé, zdravé, bez známek hniloby a plísní, obsahující všechny základní části, ve stadiu technologické zralosti, očištěné, zbavené nežádoucích cizích příměsí,

. . .

Obsah předpisu:
Oddíl 1 - Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina
§ 1  
§ 2 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 3 - Označování
§ 4 - Požadavky na jakost
§ 5 - Skladování
Oddíl 2 - Zpracované ovoce
§ 6  
§ 7 - Členění na skupiny
§ 8 - Označování
§ 9 - Požadavky na jakost
§ 10 - Technologické požadavky
§ 11 - Uvádění do oběhu
Oddíl 3 - Zpracovaná zelenina
§ 12  
§ 13 - Členění na skupiny
§ 14 - Označování
§ 15 - Požadavky na jakost
§ 16 - Technologické požadavky
§ 17 - Uvádění do oběhu
Oddíl 4 - Suché skořápkové plody
§ 18  
§ 19 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 20 - Označování
§ 21 - Požadavky na jakost
Oddíl 5 - Houby
§ 22  
§ 23 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 24 - Označování
§ 25 - Požadavky na jakost
§ 26 - Uvádění do oběhu
Oddíl 6 - Brambory a výrobky z nich
§ 27  
§ 28 - Členění na skupiny
§ 29 - Označování
§ 30 - Požadavky na jakost
§ 31 - Uvádění do oběhu
§ 32 - Přechodné ustanovení
§ 33 - Zrušovací ustanovení
§ 34 - Účinnost
Příloha č. 1 - Členění na skupiny a podskupiny
Příloha č. 2 - Členění na skupiny a minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny
Příloha č. 3 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení
Přílohy č. 4 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost (příloha č. 4) Členění na skupiny (příloha č. 5)
Příloha č. 6 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost
Přílohy č. 7 - Smyslové požadavky na jakost (příloha č. 7) Tabulky přípustných záporných hmotnostních odchylek spotřebitelských balení a přípustných odchylek od stanovených hmotnostních podílů jednotlivých složek zeleniny u zeleninových salátů a směsí (příloha č. 8)
Přílohy č. 9 - Členění na skupiny a podskupiny (příloha č. 9) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení (příloha č. 10)
Příloha č. 11 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost
Příloha č. 12 - Smyslové požadavky na jakost
Příloha č. 13 - Seznam volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených k přímému prodeji nebo k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely
Přílohy č. 14 - Členění na skupiny a podskupiny (příloha č. 14) Členění výrobků z brambor na skupiny (příloha č. 15)
Příloha č. 16 - Tabulky odrůdové jednotnosti a obsahu cizích příměsí Hlízy jakostně neodpovídající Přípustné odchylky na velikost nebo hmotnost hlíz Užití brambor konzumních podle varných typů
Příloha č. 17 - Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost výrobků z brambor
Zavřít
MENU