131/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. května 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 1. července 2003, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 635/2004 Sb. s účinností od 16. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

131

ZÁKON
ze dne 3. dubna 2003,
kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona

 

Čl. I


        Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

 

        1.  § 1 zní:

 

"§ 1


        Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství požadavky veterinární péče (dále jen "veterinární požadavky") na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.".

 

        2.  V § 2 písm.  f) se za slovo "zvláštními" vkládá slovo "právními".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna veterinárního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna služebního zákona
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU