130/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. května 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 1. září 2003 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2003 Sb. s účinností od 1. září 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

130

 

ZÁKON
ze dne 2. dubna 2003,
kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících
zákonů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zdravotnických prostředcích

 

Čl. I


        Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

 

        1.  Poznámka pod čarou č. 3) zní:

_______________________________

"3)  

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.".

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zdravotnických prostředcích
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU