88/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. dubna 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2003 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

88

 

ZÁKON

ze dne 26. března 2003,
kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 370/2000  Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna notářského řádu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 370/2000 Sb.
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 219/2000 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU