62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. března 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. února 2003 Nabývá účinnosti: 4. března 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 38/2019 Sb. s účinností od 2. března 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

62

 

ZÁKON

ze dne 18. února 2003

o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.

 

§ 2


        (1)  Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

 

        (2)  Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.

 

        (3)  Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební obvod.

 

        (4)  Hlasování do Evropského parlamentu probíhá na území České republiky ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního právního předpisu.1a)

 

§ 3


        (1)  Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období Evropského parlamentu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Právo volit
§ 6 - Právo být volen
HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY
§ 7  
§ 8 - Státní volební komise
§ 9 - Ministerstvo vnitra
§ 10 - Ministerstvo zahraničních věcí
§ 11 - Zastupitelský úřad
§ 12 - Český statistický úřad
§ 13 - Krajský úřad
§ 14 - Pověřený obecní úřad
§ 15 - Obecní úřad
§ 16 - Starosta
§ 17 - Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu
§ 18 - Okrsková volební komise
§ 19  
HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY
§ 20 - Informování kandidátů
§ 21 - Podávání kandidátních listin
§ 22 - Náležitosti kandidátních listin
§ 23 - Projednání a registrace kandidátních listin
§ 24 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 25  
§ 26 - Hlasovací lístky
HLAVA IV - SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
§ 27  
§ 28 - Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
§ 29 - Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
§ 30 - Voličský průkaz
§ 31  
HLAVA V - HLASOVÁNÍ
§ 32 - Informování voličů
§ 33 - Volební místnost
§ 34 - Zahájení hlasování
§ 35 - Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
§ 36 - Zásady hlasování
§ 37 - Způsob hlasování
§ 38 - Přerušení hlasování
§ 39 - Kontrola hlasování a sčítání hlasů
§ 40 - Ukončení hlasování
HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
§ 41  
§ 42 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 43 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 44 - Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku
§ 45 - Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
§ 46 - Informování politických stran, politických hnutí a koalic
§ 47 - Postup do skrutinia
§ 48 - Skrutinium
§ 49 - Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb
§ 50 - Ukončení činnosti okrskové volební komise
§ 51 - Osvědčení o zvolení
HLAVA VII - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Nastupování náhradníků
HLAVA VIII - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
HLAVA IX - VOLEBNÍ KAMPAŇ, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ
§ 59 - Volební kampaň
§ 60 - Nároky kandidátů
§ 61 - Nároky členů okrskových volebních komisí
HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT
§ 62  
§ 63  
HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ
§ 64  
§ 65 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů
§ 66  
§ 67 - Lhůty
§ 68  
§ 69  
§ 70  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
§ 71  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
§ 72  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 73  
Zavřít
MENU