62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. března 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. února 2003 Nabývá účinnosti: 4. března 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2009 Sb. s účinností od 14. září 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

62

ZÁKON
ze dne 18. února 2003
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTUHLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


        Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.

 

 

§ 2


        (1)  Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

 

        (2)  Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.

 

        (3)  Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební obvod.

 

        (4)  Hlasování do Evropského parlamentu probíhá na území České republiky ve stálých volebních okrscích a v samostatných volebních okrscích vytvořených podle zvláštního právního předpisu.1a)

 

 

§ 3


        (1)  Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období Evropského parlamentu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Právo volit
§ 6 - Právo být volen
HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY
§ 7  
§ 8 - Státní volební komise
§ 9 - Ministerstvo vnitra
§ 10 - Ministerstvo zahraničních věcí
§ 11 - Zastupitelský úřad
§ 12 - Český statistický úřad
§ 13 - Krajský úřad
§ 14 - Pověřený obecní úřad
§ 15 - Obecní úřad
§ 16 - Starosta
§ 17 - Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu
§ 18 - Okrsková volební komise
§ 19  
HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY
§ 20 - Informování kandidátů
§ 21 - Podávání kandidátních listin
§ 22 - Náležitosti kandidátních listin
§ 23 - Projednání a registrace kandidátních listin
§ 24 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 25  
§ 26 - Hlasovací lístky
HLAVA IV - SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
§ 27  
§ 28 - Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
§ 29 - Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
§ 30 - Voličský průkaz
§ 31  
HLAVA V - HLASOVÁNÍ
§ 32 - Informování voličů
§ 33 - Volební místnost
§ 34 - Zahájení hlasování
§ 35 - Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
§ 36 - Zásady hlasování
§ 37 - Způsob hlasování
§ 38 - Přerušení hlasování
§ 39 - Kontrola hlasování a sčítání hlasů
§ 40 - Ukončení hlasování
HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
§ 41  
§ 42 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 43 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 44 - Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku
§ 45 - Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
§ 46 - Informování politických stran, politických hnutí a koalic
§ 47 - Postup do skrutinia
§ 48 - Skrutinium
§ 49 - Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb
§ 50 - Ukončení činnosti okrskové volební komise
§ 51 - Osvědčení o zvolení
HLAVA VII - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Nastupování náhradníků
HLAVA VIII - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
HLAVA IX - VOLEBNÍ KAMPAŇ, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ
§ 59 - Volební kampaň
§ 60 - Nároky kandidátů
§ 61 - Nároky členů okrskových volebních komisí
HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT
§ 62  
§ 63  
HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ
§ 64  
§ 65 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů
§ 66  
§ 67 - Lhůty
§ 68  
§ 69  
§ 70  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
§ 71  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
§ 72  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 73  
Zavřít
MENU