42/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení

Částka: 015 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. ledna 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 208/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 20. července 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 541/2004 Sb. s účinností od 25. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

42

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. ledna 2003,
kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.,(dále jen "zákon") k provedení § 11 odst.  2, § 11a odst.  2 písm.  c), § 12 odst.  1 a 3 a § 13 zákona:

§  1

Základní ustanovení

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení určená pro silniční a železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen "přepravitelné tlakové zařízení").

        (2)  Za přepravitelná tlaková zařízení se pro účely tohoto nařízení považují

       a) nádoby, kterými jsou lahve, trubkové nádoby, tlakové sudy, kryogenické nádoby, svazky lahví, a
       b) cisterny, kterými jsou snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery, vícečlánkové cisternové kontejnery, cisternové vozy a vozidla s jednou nebo více cisternami, nádrže nebo nádoby bateriových vozidel,
definované v příloze A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí2) (dále jen "ADR") a v příloze I k Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží3) (dále jen "RID") a určené k přepravě plynů třídy 22), 3) nebo pro přepravu nebezpečných látek uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení, a to včetně jejich ventilů a dalších příslušenství používaných pro přepravu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvádění přepravitelných tlakových zařízení na trh a přehodnocení shody
§ 3 - Klasifikace přepravitelných tlakových zařízení
§ 4 - Postupy posuzování shody
§ 5 - Periodické inspekce
§ 6 - Označování
§ 7 - Podmínky autorizace
§ 8 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 9  
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - OBECNÉ PODMÍNKY AUTORIZACE PRÁVNICKÝCH OSOB
Příloha č. 2 - DALŠÍ PODMÍNKY AUTORIZACE PRÁVNICKÝCH OSOB PRO ČINNOSTI
PODLE § 7 odst. 1
Příloha č. 3 - DALŠÍ PODMÍNKY AUTORIZACE PRÁVNICKÝCH OSOB PRO ČINNOSTI
PODLE § 7 odst. 2
Příloha č. 4 - ČÁST I POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 5 - ZÁVAZNÉ POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 6 - SOUPIS NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO TŘÍDU 2
Příloha č. 7 - ZANČKA SHODY
Příloha č. 8 - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA TLAKOVÉ NÁDOBY NA PŘEPRAVU PLYNŮ (TLAKOVÉ LÁHVE OD 0,5 LITRU DO 150 LITRŮ VČETNĚ) Část I
Zavřít
MENU