27/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 122/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 127/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

27

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst.  2, § 11a odst.  2 písm.  c), § 12 odst.  1 a 3 a § 13 odst.  2 zákona:

§ 1

Základní ustanovení

 

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na výtahy, které trvale obsluhují různé výškové úrovně budov a staveb, a na bezpečnostní komponenty, které jsou určeny pro použití u těchto výtahů.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za výtah považuje zařízení s klecí pohybující se mezi vodítky, která jsou tuhá a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, popřípadě zařízení s určenou dráhou pohybu, i když se nepohybují mezi tuhými vodítky (například výtahy s nůžkovým mechanismem), určená k přepravě

       a) osob,
       b) osob a nákladů,
       c) pouze nákladů, pokud lze do klece výtahu bez obtíží vstoupit a je opatřena ovládacím zařízením uvnitř klece nebo v dosahu osoby nacházející se uvnitř klece.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvedení výtahů a bezpečnostních komponent na trh a do provozu
§ 3 - Postupy posuzování shody
§ 4 - Označení CE a jiné označování
§ 5 - Oznámení o uložení ochranného opatření
§ 6 - Podmínky autorizace
§ 7 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 8  
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, VZTAHUJÍCÍ SE NA KONSTRUKCI A VÝROBU VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT
Příloha č. 2 - 1. OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY 2. OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO NAMONTOVANÉ VÝTAHY
Příloha č. 3 - OZNAČENÍ CE
Příloha č. 4 - SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT
Příloha č. 5 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU (Postup posuzování shody B)
Příloha č. 6 - ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE
Příloha č. 7 - PODMÍNKY PRO AUTORIZACI
Příloha č. 8 - ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT (Postup posuzování shody E)
Příloha č. 9 - KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT (Postup posuzování shody H)
Příloha č. 10 - OVĚŘOVÁNÍ SHODY KAŽDÉHO VÝTAHU (Postup posuzování shody G)
Příloha č. 11 - POSOUZENÍ SHODY BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY S PŘEZKOUŠENÝM TYPEM (Postup posuzování shody C)
Příloha č. 12 - ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ (Postup posuzování shody E)
Příloha č. 13 - KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ (Postup posuzování shody H)
Příloha č. 14 - ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY VÝTAHŮ (Postup posuzování shody D)
Zavřít
MENU