579/2002 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Částka: 197 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 252/2003 Sb. s účinností od 6. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

579

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2002
o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

        (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2003 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 686  062  391  000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 807 962 391 000 Kč. Schodek státního rozpočtu, který činí 121 900 000 000 Kč, bude vypořádán těmito financujícími položkami:

 

       a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 117 080 033 000 Kč,
       b) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 608 466 000 Kč,
       c) přijatými dlouhodobými úvěry do výše 4 211 501 000 Kč.
Ukazatele podle věty první a druhé jsou obsaženy v příloze č. 1.

 

        (2)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

 

        (3)  Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.

 

        (4)  Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Příloha č. 1 - ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Příloha č. 2 - CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 3 - CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 4 - Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
Příloha č. 5 - Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
Příloha č. 6 - FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ
Příloha č. 7 - FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
Příloha č. 8 - FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Příloha č. 9 - Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém kraji
Příloha č. 10 - Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2003 a způsobu kontroly jejich využití
Příloha č. 11 - Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2003 a způsobu kontroly jejich užití
Zavřít
MENU