534/2002 Sb.Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)

Částka: 184 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 462/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 307/2003 Sb. s účinností od 24. září 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

534

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. prosince 2002
o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží
pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí
a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)

        Vláda nařizuje podle § 56 odst.  2 a § 57 odst.  1 písm.  a), c), d), f) a g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:

§ 1


        Clo z dováženého zboží se vyměřuje podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.

§ 2


        (1)  Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení se na návrh deklaranta vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze, za předpokladu, že:
       a) zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu,
       b) zboží pochází ze státu, se kterým byla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod, nebo ze státu, kterému jsou celní výhody poskytovány podle zvláštního předpisu,1)
       c) celní kvóta vztahující se k tomuto zboží není vyčerpána.
        (2)  Celní kvóta se otevírá v 8.00 hodin prvního dne období, na které je tato kvóta otevřena. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Příloha č. 1 - Úvod - seznam tříd TŘÍDA I ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY
Příloha č. 2 - Úvod k celním kvótám
Příloha č. 3 - Seznam rozvojových zemí
Příloha č. 4 - Seznam nejméně rozvinutých zemí
Příloha č. 5 - Seznam farmaceutických látek s uplatňovanými smluvními celními sazbami Tabulka 1
Příloha č. 6 - Seznam nezačleněných textilních výrobků
Zavřít
MENU