518/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.

Částka: 179 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 329/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

518

 

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. I


        Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 4 odst.  2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

 

"c)  komise pro sociálně-právní ochranu dětí,".

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

        2.  V § 14 odst.  3 se slova "obce s rozšířenou působností" zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU