512/2002 Sb.Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Částka: 177 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 28. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 411/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

512

VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2002
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

§ 1


        (1)  Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen "úředníci"), kteří vykonávají správní činnosti

 

a)   při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,

b)   v silniční dopravě,

c)    při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících,

d)   při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,

e)   při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel,

f)    při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy,

g)   při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,

h)   při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

i)     při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy,

j)     v územním plánování,

k)    při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,

l)     při výkonu veřejného opatrovnictví,

m)  v sociálních službách,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha - Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti
Zavřít
MENU