505/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

Částka: 174 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 410/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 472/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

505

VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,


ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými


celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

 

        Ministerstvo financí podle § 37a odst.  1 k provedení § 4 odst.  2, § 14 odst.  1 a § 18 odst.  4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST


§ 1


        Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

 

       a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
       b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
       c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,
       d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
       e) směrnou účtovou osnovu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (K § 18 odst. 4 zákona)
HLAVA I - ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)
§ 7 - Dlouhodobý nehmotný majetek
§ 8 - Dlouhodobý hmotný majetek
§ 9 - Dlouhodobý finanční majetek
§ 10 - Oprávky k dlouhodobému majetku
§ 11 - Zásoby
§ 12 - Pohledávky
§ 13 - Finanční majetek
§ 14 - Prostředky rozpočtového hospodaření
§ 15 - Časové rozlišení v aktivech rozvahy (bilance)
§ 16 - Majetkové, finanční, peněžní a zvláštní fondy
§ 17 - Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
§ 18 - Hospodářský výsledek
§ 19 - Rezervy
§ 20 - Časové rozlišení v pasivech rozvahy (bilance)
HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
§ 21 - Náklady
§ 22 - Výnosy
§ 23 - Obsahové vymezení položek hospodářského výsledku
HLAVA IV - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK MAJETKU A JINÝCH AKTIV, ZÁVAZKŮ A JINÝCH PASIV, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ V PŘÍLOZE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 24  
ČÁST TŘETÍ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA (K § 14 odst. 1 zákona)
§ 25  
ČÁST ČTVRTÁ - NĚKTERÉ ÚČETNÍ METODY A JEJICH POUŽITÍ (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 26 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 27 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů15) (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 28 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 29 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 30 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 31 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 32 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 33 - Postup tvorby a použití opravných položek (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 34 - Odpisování majetku (K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)
§ 35 - Postup tvorby a použití rezerv (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 36 - Vzájemné zúčtování (K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)
§ 37 - Metoda časového rozlišení (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 38 - Metoda kursových rozdílů (K § 4 odst. 2 zákona)
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 39  
§ 40 - Účinnost
Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty
Příloha č. 3 - Uspořádání položek v příloze účetní závěrky
Příloha č. 4 - Směrná účtová osnova
Zavřít
MENU