502/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Částka: 174 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 443/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

502

 

VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

 

 

        Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst.  1 k provedení § 4 odst.  2, § 14 odst.  1, § 18 odst.  4, § 22 odst.  3 a § 23 odst.  2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

 

§ 1

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie56) a stanoví

 

a)   uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,

b)   účetní metody a jejich použití,

c)    směrnou účtovou osnovu,

pro účetní jednotky uvedené v § 2.

 

§ 2

 

        (1)  Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst.  2 písm.  a) a b) zákona, které jsou pojišťovnami nebo zajišťovnami podle zvláštního právního předpisu1a) včetně exportních pojišťoven,2) a na Českou kancelář pojistitelů3) (dále jen "Kancelář").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (K § 18 odst. 4 zákona)
HLAVA I - ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Zvláštní ustanovení pro exportní pojišťovny
§ 8 - Zvláštní ustanovení pro Kancelář
HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
§ 19  
§ 20  
§ 21  
HLAVA IV - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘÍLOHY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
§ 22  
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA (K § 14 odst. 1 zákona)
§ 24  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČETNÍ METODY A JEJICH POUŽITÍ (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 25 - (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 26 - (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 27 - (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 28 - Technické rezervy (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 29 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 30  
§ 31 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek, cenných papírů a podílů (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 32 - Postup tvorby a použití opravných položek (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 33 - Odpisování majetku (K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)
§ 34 - Postup tvorby a použití rezerv (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 35 - Metoda vzájemného zúčtování (K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)
§ 36 - Metoda odložené daně
§ 37 - Metoda kursových rozdílů (K § 4 odst. 2 zákona)
ČÁST PÁTÁ - KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (K § 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 6 zákona)
HLAVA I - POSTUP ZAHRNOVÁNÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU
§ 38  
HLAVA II - METODY KONSOLIDACE
§ 39  
HLAVA III - USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK TÉTO ZÁVĚRKY
§ 40  
§ 41 - Konsolidovaná rozvaha
§ 42 - Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
§ 43 - Obsahové vymezení přílohy v konsolidované účetní závěrce
HLAVA IV - POUŽITÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ
§ 44  
HLAVA V - POŽADAVKY STÁTNÍHO DOZORU NAD POJIŠŤOVNICTVÍM
§ 45  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 46  
§ 47 - Účinnost
Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty
Příloha č. 3 - Uspořádání a označování položek přehledu o změnách vlastního kapitálu
Příloha č. 4 - Směrná účtová osnova pro pojišťovny
Zavřít
MENU