469/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka: 162 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. listopadu 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 223/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 213/2005 Sb. s účinností od 1. července 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

469

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. srpna 2002,
kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

        Vláda nařizuje podle § 23 odst.  1 písm.  b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen "zákon o platu"):

ČÁST PRVNÍ

KATALOG PRACÍ
A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 

§ 1

 

Rozsah působnosti

        Toto nařízení stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách u zaměstnavatelů uvedených v § 1 odst.  1 zákona o platu.

 

§ 2

 

Vymezení některých pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

       a) koordinací práce spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem práce (obory, agendy, práce) k dosažení jejich souladu,
       b) zajišťováním práce s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem práce,
       c) komplexními pracemi práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem práce,

. . .

Obsah předpisu:
1. ČÁST - Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd
3. ČÁST - 2. ČÁST- III.díl
ČÁST PRVNÍ - KATALOG PRACÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Katalog prací
§ 4 - Kvalifikační předpoklady
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 251/1992 Sb.
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády č. 253/1992 Sb.
§ 6  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády č. 79/1994 Sb.
§ 7  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 8  
Příloha - KATALOG PRACÍ Seznam povolání a rozpětí platových tříd
Zavřít
MENU