461/2002 Sb.Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Částka: 160 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. listopadu 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. září 2002 Nabývá účinnosti: 8. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 83/2008 Sb. s účinností od 11. března 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

461

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2002
o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

        Vláda nařizuje podle § 39 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst.  4, § 4 odst.  7, § 7 odst.  5, § 8 odst.  1 a 4, § 9 odst.  7, § 19 odst.  1, § 21 odst.  1, 4 a 5, § 22 odst.  7 a § 23 odst.  3 zákona:

§ 1
Náležitosti způsobu poskytování a užití účelové podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
(K § 4 odst. 7 zákona)

        (1)  Poskytovatel1) poskytne příjemci účelovou podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen "účelová podpora"), jestliže:

 

a)

poskytovatel rozhodl o výsledku veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 21 odst.  7 zákona nebo, v případě veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji podle zvláštního právního předpisu,2) bylo uchazeči doručeno oznámení poskytovatele o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí poskytovatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu nebo výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky,


b)

byla prokázána způsobilost vybraného uchazeče podle § 18 zákona, nebo v případě veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji prokázána způsobilost uchazeče podle zvláštního právního předpisu,2)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti způsobu poskytování a užití účelové podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (K § 4 odst. 7 zákona)
§ 2 - Způsob stanovení podílu účelové podpory na uznaných nákladech (K § 7 odst. 5 zákona)
§ 3 - Vymezení položek uznaných nákladů (K § 8 odst. 1 a 4 zákona)
§ 4 - Postup při změně výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory (K § 9 odst. 7 zákona)
§ 5 - Náležitosti zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (K § 19 odst. 1 zákona)
§ 6 - Komise pro přijímání návrhů projektů (K § 21 odst. 1 zákona)
§ 7 - Odborný poradní orgán pro hodnocení návrhů projektů (K § 21 odst. 4 zákona)
§ 8 - Podmínky nepodjatosti oponentů vůči návrhu projektu a uchazeči (K § 21 odst. 5 zákona)
§ 9 - Postup poskytovatele ve druhém stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (K § 22 odst. 7 zákona)
§ 10 - Organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji jinou právnickou osobou (K § 21 odst. 5 a § 23 odst. 3 zákona)
§ 11 - Veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji
§ 12 - Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji, podporovaném účelovou podporou (K § 3 odst. 4 zákona)
§ 13 - Přechodné ustanovení
§ 14 - Zrušovací ustanovení
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU