394/2002 Sb.Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002

Částka: 140 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. srpna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 28. srpna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 236/2006 Sb. s účinností od 31. května 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

394

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2002
o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi

        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu fyzickým osobám, které byly postiženy povodněmi a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek (dále jen "povodeň"), ve formě příspěvku.

 

§ 2


        (1)  Osobě, která ke dni vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu 1) pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen "rozhodný den") užívala byt2) z titulu vlastnického práva nebo jiného právního důvodu3) v objektu, na který bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby4) nebo který byl v souvislosti s povodní zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn5) (dále jen "odstraňovaný objekt"), poskytne krajský úřad příspěvek v celkové výši 150 000 Kč.

 

        (2)  Osobám, které byly společnými nájemci bytu v odstraňovaném objektu nebo tento byt společně užívaly z jiného právního důvodu (dále jen "společní uživatelé"), rozdělí krajský úřad celkovou částku příspěvku 150 000 Kč rovným dílem mezi ty společné uživatele, kteří splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Závěrečná ustanovení
§ 6 - Kontrola dodržování podmínek čerpání příspěvku
§ 7  
§ 8  
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU