351/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. srpna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2002 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 201/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 417/2003 Sb. s účinností od 10. prosince 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

351

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2002,
kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší
a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí

        Vláda nařizuje podle § 55 odst.  1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví

       a) hodnoty emisních stropů podle § 6 odst.  9 zákona pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak pro území České republiky na rok 2010 (dále jen "národní emisní stropy") a pro území krajů (dále jen "krajské emisní stropy") na rok 2010,
       b) směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení přízemním ozonem,
       c) náležitosti provádění emisních inventur a emisních projekcí.

        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na emise z mezinárodní námořní dopravy a z leteckého provozu, s výjimkou startování a přistávání letadel.

 

§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Dosažení a závaznost hodnot emisních stropů
§ 4 - Směrné cílové hodnoty
§ 5 - Emisní inventury a projekce emisí
§ 6 - Národní programy snižování emisí
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Hodnoty národních emisních stropů v roce 2010
Příloha č. 2 - Doporučené hodnoty krajských emisních stropů v roce 2010 pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak (kt/rok)
Příloha č. 3 - Směrné cílové hodnoty
Zavřít
MENU