339/2002 Sb.Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem

Částka: 122 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. července 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 25/2014 Sb. s účinností od 19. února 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

339

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2002

o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických


dokumentů a technických norem        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 zákona:

 

ČÁST PRVNÍ


POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE VZTAHU K ČLENSKÝM STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE A ORGÁNŮM EVROPSKÉ UNIE

 

§ 1


Předmět úpravy


        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující oblast evropské normalizace10) a upravuje postup, rozsah a náležitosti poskytování informací o návrzích technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.


        (2)  Předmětem poskytování informací podle tohoto nařízení jsou technické požadavky na výrobky nebo pravidla pro služby informační společnosti (dále jen "služba"), včetně příslušných rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy, která se vztahují k požadavkům na výrobky nebo k pravidlům pro služby. Povinnost k dodržování těchto požadavků nebo pravidel pro služby při uvedení výrobku na trh, při poskytování služby, při podnikání poskytovatele služeb nebo při používání v České republice může být stanovena přímo nebo nepřímo. Předmětem poskytování informací jsou i právní předpisy a rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité služby nebo podnikání poskytovatele služeb.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE VZTAHU K ČLENSKÝM STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE A ORGÁNŮM EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Podrobnosti při poskytování informací v oblasti technických předpisů a technických dokumentů
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Podrobnosti při poskytování informací v oblasti technických norem
§ 7 - Zastoupení ve stálém výboru
ČÁST DRUHÁ - INFORMACE POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 9  
Zavřít
MENU