312/2002 Sb.Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

312

 

ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚŘEDNÍCI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

CELKŮ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání.

 

        (2)  Na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků se vztahuje zákoník práce, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na zaměstnance územního samosprávného celku

 

a)   zařazené v jeho organizačních složkách,1)

b)   zařazené jen v jeho zvláštních orgánech,2)

c)    kteří vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří výkon takových prací řídí.

 

§ 2

 

Vymezení základních pojmů

 

        (1)  Územním samosprávným celkem je obec a kraj a pro účely tohoto zákona též hlavní město Praha, město, statutární město a městská část hlavního města Prahy.

 

        (2)  Úřadem se pro účely tohoto zákona rozumí obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, magistrát územně členěného statutárního města, úřad městského obvodu nebo úřad městské části územně členěného statutárního města, krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Zařazení k výkonu správní činnosti
HLAVA II - PRACOVNÍ POMĚR ÚŘEDNÍKA
Díl 1 - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu
§ 4 - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
§ 5 - Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu
Díl 2 - Veřejná výzva a výběrové řízení
§ 6 - Veřejná výzva
§ 7 - Výběrové řízení
§ 8  
§ 9  
Díl 3 - Úprava pracovního poměru
§ 10 - Doba trvání pracovního poměru
§ 11 - Převedení na jinou práci
§ 12 - Odvolání z funkce
§ 13 - Další odstupné
§ 14 - Pracovní pohotovost
§ 15 - Odpovědnost územního samosprávného celku za škodu na majetku
HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ÚŘEDNÍKA
§ 16  
HLAVA IV - VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Vstupní vzdělávání
§ 20 - Průběžné vzdělávání
§ 21 - Zvláštní odborná způsobilost
§ 22 - Zabezpečení zkoušky
§ 23 - Zkušební komise
§ 24 - Zkouška
§ 25 - Osvědčení
§ 26 - Řízení o námitkách
§ 27 - Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů
§ 28 - Počítání lhůt
§ 29 - Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů
§ 30 - Akreditace vzdělávací instituce
§ 31 - Akreditace vzdělávacího programu
§ 32 - Akreditační komise
§ 33 - Rovnocennost vzdělání
§ 34  
HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ
§ 35 - Působnost ministerstva
§ 36 - Rozsah spolupráce ministerstva s ostatními ústředními správními úřady
§ 37  
HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
Díl 1 - Ustanovení společná
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Společná ustanovení o komisích
§ 42  
Díl 2 - Přechodná ustanovení
§ 43  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce
§ 44  
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
§ 45  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
§ 46  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
§ 47  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 48  
Zavřít
MENU