312/2002 Sb.Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

312

ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚŘEDNÍCI
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

CELKŮ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání.

 

        (2)  Na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků se vztahuje zákoník práce, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na zaměstnance územního samosprávného celku

 

       a) zařazené v jeho organizačních složkách,1)
       b) zařazené jen v jeho zvláštních orgánech,2)
       c) kteří vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří výkon takových prací řídí.

 

§ 2

 

Vymezení základních pojmů

 

        (1)  Územním samosprávným celkem je obec a kraj a pro účely tohoto zákona též hlavní město Praha, město, statutární město a městská část hlavního města Prahy.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Zařazení k výkonu správní činnosti
HLAVA II - PRACOVNÍ POMĚR ÚŘEDNÍKA
Díl 1 - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu
§ 4 - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
§ 5 - Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu
Díl 2 - Veřejná výzva a výběrové řízení
§ 6 - Veřejná výzva
§ 7 - Výběrové řízení
§ 8  
§ 9  
Díl 3 - Úprava pracovního poměru
§ 10 - Doba trvání pracovního poměru
§ 11 - Převedení na jinou práci
§ 12 - Odvolání z funkce
§ 13 - Další odstupné
§ 14 - Pracovní pohotovost
§ 15 - Odpovědnost územního samosprávného celku za škodu na majetku
HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ÚŘEDNÍKA
§ 16  
HLAVA IV - VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Vstupní vzdělávání
§ 20 - Průběžné vzdělávání
§ 21 - Zvláštní odborná způsobilost
§ 22 - Zabezpečení zkoušky
§ 23 - Zkušební komise
§ 24 - Zkouška
§ 25 - Osvědčení
§ 26 - Řízení o námitkách
§ 27 - Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů
§ 28 - Počítání lhůt
§ 29 - Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů
§ 30 - Akreditace vzdělávací instituce
§ 31 - Akreditace vzdělávacího programu
§ 32 - Akreditační komise
§ 33 - Rovnocennost vzdělání
§ 34  
HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ
§ 35 - Působnost ministerstva
§ 36 - Rozsah spolupráce ministerstva s ostatními ústředními správními úřady
§ 37  
HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
Díl 1 - Ustanovení společná
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Společná ustanovení o komisích
§ 42  
Díl 2 - Přechodná ustanovení
§ 43  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce
§ 44  
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
§ 45  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
§ 46  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
§ 47  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 48  
Zavřít
MENU